zita13
Menü
 
 
 
 
 

ÜDVÖZÖLLEK A FÁRAÓK FÖLDJÉN

FOTÓK 2005

FOTÓK 2009

Földrajzi adatok

Földrajzi adatok

IDŐREND

Az írás

KARNAK TEMPLOM

LUXOR TEMPLOM

Memnon kolosszusok

Deir El Bahari Hatsepszut királynő halotti temploma

Medinet Habu III.Ramszesz halotti temploma

Abdel Rahim El Qenaui

Kairó

GIZAI PIRAMISOK

A SZFINX

A piramisok építése

SZAKKARA

 

Festményeim

Egyiptomban készítettem

Egyiptomi horoszkóp

Egyiptomi zenék

 

Memphis fotók

 

 

Egyiptomi receptek

 

Történelem röviden

Történelmi feljegyzés először, az utolsó történeti pillanatban történt a hellenisztikus uralkodó Ptolemaios Philadelphos (kr.e. 285-247) számára jelentkezett a szükséglet, amely arra késztette, hogy létre kell hozni az addig eltelt évezredek krónikáját. A megbízást Manethon, a korabeli Heluopoliszi főpap kapta, akinek Egyiptomi dolgok című műve legalább felsorolás szintjén megpróbálkozi a letűnt évezredek nyomába eredni. Az eredeti mű elveszett, de maradtak fenn királylisták. A fő kérdés Afrika vagy Ázsia lejtőiről származtak e? Hérodotosz etióp eredetet sejtet, a biblia Ázsiából származtatja őket. Miezráim Kham fia, Kúsnak az etiópiaiaknak és Kánaánnak testvére a Nílus partján telepedett le, akiktől később Egyiptom népe is származik. Richard Lepsius német egyiptológus 1863-ban alkotta meg elméletét, ami azóta is nagy vitákra ad okot. Szerinte a hieroglifák nyelve egyértelműen sémita-hamita eredetre enged következtetni. A legfőbb hasonlóság az egyiptomi írásban csakúgy, mint a héberben kizárólag a mássalhangzókat jelölték. Hérodotosz kérdésére, hogy ki volt az első uralkodó talányos választ kapott: „331 uralkodót tartanak nyilván, ma a nap kétszer kelt fel ott, ahol lenyugodott, és kétszer nyugodott le ott, ahol felkelt.” Hérodotosz a királyok számából 11.340 évet állapított meg. Manethon, aki az első királylistát összeállította, ezt az időt 3000 évre teszi. Szolón szerint az egyiptomiak államberendezése 8000 évre tekint vissza, és Atlantisz elveszett királyainak elveszett uralkodói ők.

A Thiniszi vagy Archaikus kor

A Thiniszi korban az I. (i.e.2955-2780) és II. (i.e. 2780-2635) dinasztia idején születtek meg azok a gigantikus méreteket öltött építészeti alkotások, melyeknek első megjelenési formái a masztabák, felfelé lépcsőzetesen keskenyedő téglalap alakú kő sírhelyek illetve piramisok. A fáraók akkoriban egyszerre két helyre temetkeztek Abüdoszba, ahol kenotáfiumot, jelképes síremléket emeltek, valamint Memphiszben, ahol örök nyugalomra helyezték a testet.  Ménész aki vélhetően az első fáraó volt Thinisz városából származott . Elképzelhetetlennek tartotta, hogy szülővárosából uralkodói székhely legyen, ezért alapította meg Memphiszt. Számos hadjáratot vezetett Núbiába, a papok hatalmát visszaszorította, ez ad némi magyarázatot tudatlanságunkra, mivel a papok művelték az írást, ők hagyományozták az ismereteket. A hallgatás mögött határozott, talán kegyetlen uralkodó derenghet fel és a szerencsétlen vég ennek következménye lehet, hogy egy víziló szájában lelete halálát. Szerette a fényűzést és azt beszélték ő tanította meg népét pamlagra dőlve enni, erről a szokásáról még hadjáratai vészterhes időszakában sem mondott le. Ménész vagy Meni fia Teti vagy Dzser uralkodása első évében kétfejű daru jelent meg, s ez Egyiptomra nézve hosszú és boldog kor jósleje volt, Unephesz alatt nagy éhínség néptelenítette az országot. Teti kezdte el a Memphiszi nagy palota építését, Uepephez emelte a Ko-komei piramisokat a mostani Szakkara mellett. Teti a gyógyászatot tanulmányozta és bonctani értekezéseket is szerkesztett. A Holtak Könyvének LXIV. Fejezetét és a berlini orvosi papiruszban foglalt értekezések egyikét ő írta. Az I. dinasztia utolsó éveiben borzasztó döghalál vagy belső zűrzavar pusztított, aminek következtében  lázadások törtek ki és megbuktatták az első dinasztiát. A II. dinasztia végével Aha-Ménész vérvonala kihalt, utódai megtörték az ellenlázadásokat és az engedelmességre kényszerített Nomarkészekből lettek a fáraók udvari főméltóságai, valamint a király tisztviselői.

 Az Óbirodalom, a piramis építők kora - III. dinasztia (i.e. 2635-2570)

Első királyai semmiféle emléket nem hagytak senkinek. A dinasztia kezdetét komoly zavargások jellemzik. A líbaiak, kiket még Aha-Meni hódított meg, föllázadtak Nekherofes király ellen és el akartak szakadni a birodalomtól. A döntő pillanatban csodás égi jel jött az egyiptomiak segítségére. Egy éjjel, amint a két hadsereg egymással szemben már felállt, a Hold tányérja feltűnően nőni kezdett, az ellenség nagy rémületére, mivel ezt a tüneményt az ég haragjának jeléül tekintette harc nélkül behódolt. A helyreállított békét hosszú ideig semmi nem háborgatta. Dzsószer békében i.e. 2620 táján lépett trónra, akinek nevéhez fűződik a híres szakkari lépcsős piramis építettése.

 Memphiszi korszak

A IV. dinasztia Sznofru uralkodásával veszi kezdetét. Kheopsz vagy más néven Hufu i.e. 2545 körül lett király, Hérdotosz szerint Kheopsz nevéhez gyűlöletes zsarnok híre tapadt, bezáratta a templomokat, az áldozatokat megtiltotta, azután elrendelte, hogy az összes egyiptomi a számára dolgozzon. Állandóan 100.000 ember dolgozott 3 hónapos váltásban a piramisa építésén. 50 évi uralkodása után Kephrén örökölte a hatalmat, és 56 év uralkodása alatt követte elődjét és ő is hatalmas piramist építettet. Összességében 106 évre tehető, ami alatt az egyiptomiak minden nyomort kénytelen voltak elviselni. A két zsarnokot a hagyomány szerint egy szelíd uralkodó Menkuaré Kheopsz fia következett. Atyjának tetteit nem helyeselte, megnyitatta a templomokat, emellett az igazságszolgáltatásban hatalmas reformokat vezetett be.  A dinasztia Sepszefkaffal zárul. Az V. dinasztia (i.e. 2450-2290) szinte minden tekintetben folytatása a IV.-nek, éles határt vonni az előző uralkodó házzal alig lehet, úgy tűnik a két család voltaképpen rokonságban állt egymással. Első uralkodója Uszerkaf, aki egyenesen Ré fia volt, anyja Ré pap felesége. Uszerkaf Héliopoliszi főpapi tisztséget töltött be élete virágjában. A dinasztia uralmának végére erősen romlani látszik, nem épültek további templomok, terjedt az Ozírisz kultusz, valamint gazdasági nehézségek merültek fel.  A VI. dinasztia (i.e.2290-2155) uralmának kezdete sem volt zavartalan. Az egykorú emlékek 2 királyt említenek, Tetit és Uszerkarét. Történeti jelentősége csak Teti uralkodásának volt, majd I. Pepi mintegy 52 évig tartó uralkodása Memphisz rohamos fejlődését eredményezte. I. Pepi az abüdoszi arisztokrácia két lányát vette feleségül, így kívánta megnyerni az akkorra már nagy befolyásra szert tett Dél urainak jóindulatát. Munkája gyümölcse a viszonylagos béke utódának II. Pepinek 94 évi uralkodása alatt teljesedett ki. Halála után zavargások törtek ki az országban.

Első átmeneti kor (i.e. 2155-2040)

Az első királynő Nitókrisz, 12 évig uralkodott, miután kitört a teljes zűrzavar és anarchia a királynő menekülni kényszerült az országból. A VII. dinasztia 70 memphiszi királyból állt, akik 70 napig uralkodtak. A VIII. dinasztia hosszú ideig 100 évig uralkodott, a birodalom bomladozni látszott, és aki újra egyesítette a XI. dinasztia fáraója Mentuhotep volt. 

Középbirodalom (i.e. 2400- 1550)

Memphisz 1000 éves vezető szerepe után örökre elvesztette történelemi jellegét, fővárosi méltóságról tartományi várossá süllyedt. Egyiptom déli városai, elsődlegesen Théba kezdett irányadó befolyást gyakorolni a politikai életre.

Úbirodalom (i.e. 1550-1075 )

Théba már az Óbirodalom idején is létezett, akkor Uszetnek hívták. A mai Luxort Ipetreszetnek, El Karnakot pedig Ipetszutnak. A XVIII. Dinasztia kezdetétől kezdett fellendülni, amikor az akkori királyok hosszas huzavona után Thébát nevezték ki fővárosnak, és választották székhelyükül. Az ő nagyszabású építkezéseiknek köszönhető, hogy minden ideérkező turista igyekszik felkeresni Luxort. Jelentősebb uralkodók közül említeném III. Amenhotepet akinek uralkodása idején soha nem látott jólét volt az országban, a környező kis országok is adók formájában igyekeztek a jó kapcsolatot fenntartani az országgal, így az királyi kincstár gyarapodott. Az ő nevéhez fűződnek a legszebb építmények mind a Karnaki és mind a Luxor templomban. Ekhnaton fáraó más néven IV.Amenhotep az eretnek fáraó megpróbálta megdönteni Amon Re napisten kultuszát, és bevezetni az egy isten hitet, azzal az állítással, hogy egy isten van Aton a napkorong és minden ember egyenlő. Hatsepszut királynő volt a harmadik királynő a történelem során, de az ő nevéhez fűződik rengeteg templom helyreállítása, és a csodálatos halotti temploma Deir El Bahariban. II. Ramszesz fáraó idejéből származik a híres kosfejű szfinxsor ami valamikor 3 kilométer hosszan kötötte össze a Karnak templomot a Luxori templommal. Magánéletéről is elhíresült mivel 66 év uralkodás alatt 92 feleséget mondhatott magáénak, 117 fiút és 76 lánygyermeket. Az utolsó nagy neves fáraó III.Ramszesz volt, aki helyreállította a belső igazgatást, újra megnyitotta a bányákat, és újra fellendítette a kereskedelmet Punt földjével.

A fáraók kora óta eltelt időszakot nagyjából 6 korszakra lehet osztani:

 i.e.332-30 Nagy Sándor és a Ptolemaioszok kora

Sokáig tartott ez a kultusz, Ie. 671-re tehető az utolsó piramis építése, ez időtartamból mindössze 70-80 darab maradt ránk kutatható állapotban. A fáraók korában kemény harcos nép élt itt, hadjáratokat nyertek, sok kincset és hadifoglyokat (rabszolgákat) hoztak magukkal, mellette a művészetek is virágoztak. A korszak vége felé azonban elképesztő hanyatlás következett, talán belső viszályok, talán a „belterjesség” miatt a hatalom gyengül, a nép satnyul, legyűrik őket az etiópok, később az asszírok, perzsák, egészen Ie. 331-ig behódolt terület volt. Ekkor Nagy Sándor birodalom alapító törekvése nyomán nagy szerepet kapott Egyiptom, a mai Alexandria város központja lett az afrikai görög birodalomnak, ismét virágzott.

 ie. 30- i.sz. 638 Római uralom

Az utolsó fáraó Kleopátra a rómaiakkal szemben erőtlennek bizonyult, négyszáz éves római birtoklás következett. Egészen Iu. 640-ig kellett várniuk a megújulásra, ekkor az arab kalifák összefogtak, és kairói központtal laza államszövetséget hoztak létre. A szövetséges állam a törökök bejöveteléig tartotta magát, a XVI. századtól egészen 1805-ig remény sem volt a függetlenségre.

 i.sz. 640-1517 Arab hódítás

Egyiptomi viszonylatban Kairó fiatal város, 969. augusztus 5-én alapította Gauhar esz-Sziqilli, az Egyiptomba bevonuló Fátimida seregek vezére.

Jól kiválasztott helyet keletről a Moqattam hegy nyugatról a Níluls védelmét élvezte. Stratégiailag uralta a delta vidéket, a Nílus jó közlekedést biztosított és viszonylag közel estek a szent városok Mekka és Medina.

Sziqilli az új városnak az el-Qáhir nevet adta, ami győzedelmest jelent. A név eredetét azzal magyarázzák, hogy amikor az városfalat építették akkor haladt el fölötte a Mars bolygó – arabul el Qáhir.

A városalapítás után egy évvel kezdeték építeni az el-Azhar mecsetet, a mecset felépülte után a Fatimida kalifák székhelye lett. Tiltott város volt ahová csak különleges engedéllyel lehetett belépni. A külföldi látogatókat, vendégeket nagy ceremóniával fogadták, testőrök és udvari szolgák sorfala között vezették a kalifa színe elé. Kairó gyorsan növekedett, nyílt várossá vált, és lassan magába olvasztotta a szomszédos településeket.

Rengeteg ünnepséget tartottak. Megtartották a fáraók korából fenn maradt bőségünnepségeket, ünnepelték a Nílus áradását az újévet. A kalifák kedveztek a koptoknak is, mert a Kairó fényárban úszott a keresztény ünnepeken is. Így évente mintegy 50 ünnepséget tartottak, ilyenkor ruhát, pénzt, élelmiszert, édességet osztogattak a szegényeknek és a szórakozásból a nép is kivehette a részét. A Túlinidák idején gazdag kereskedő város lett.

Kairó a mai jellegét Szaladinnak (1172-1193) köszönheti, mivel a keresztesek támadásától tartva fallal vette körül a várost, így a Kelet legnagyobb városát hozta létre, a falmaradványait még itt ott ma is megtalálni. Ő építette az első kis mecseteket, és ő kezdte el építeni a Citadellát is.

1258-ban amikor a mongolok elfoglalták Bagdadot, sok iraki építőmester keresett itt menedéket, így Kairó felvirágzása az ő érdemük is volt.

Jelentős pusztításokat okozott 1303-as földrengés és az azt követő pestis járvány. Az Ajjubída dinasztiát a mameluk korszak követte. A külföldi kereskedőket különböző külföldön osztogatott röplapokkal próbálták Kairóba csábítani, melyen az ált, hogy itt nem kell nélkülözni semmiben, és ha honvágya támad is jó társaságra lel majd itt, hogy a gondjait felejtse. A külföldi kereskedők valóban különleges bánásmódra számíthattak, Qalaún szultán rendeletben kötelezte a kikötői hatóságokat, hogy bánjanak jól a látogatókkal, mert ők a tenger ajándékai. Nagy számban épültek vendégfogadók a külföldi és vidéki kereskedők elszállásolására. A virágzó kereskedelem egyre jobban felvirágoztatta Kairót, a város határai mind jobban kitolódtak.

 i.sz. 1517-1882 Oszmán török uralom

A XV. Század elején Kairó akkori főutcáján, a Qaszabán 12.000 üzlet volt. A kézművesek és kereskedők szakmájuk szerint tömörültek egy-egy utcába vagy negyedbe. Zöldségesek, hentesek, hússütők, mézeskalácsosok, szűcsök, posztóárusok. Valóban beleilletek ebbe a környezetbe az ezeregyéjszaka meséi, bár azok részben perzsa, részben indiai eredetűek voltak. A történet keretét a palota élete adta, de egyszerű emberekről szól egyszerű embereknek, akik kávéjukat szürcsölgetve hallgatják a mesélőt.

Az oszmán hódítás után Kairó tartományi székhely szintjére süllyedt. Bár a mindennapi élet nem sokat változott a Mameluk szultánok építkezési kedve eltűnt. Inkább a megmaradt régi mecseteket és az El Azhart építették újra. Ebből a középkori hangulatból zökkentette ki Kairót Napóleon vezette expedíció 1798-ban. Euróba felfedezte Egyiptomot, Egyiptom kezdte megismerni Európát francia módra. Miután a piramisok csatájában legyőzték a mamelukokat, a kairói népfelkelést is leverték, bombázták az el Azhart és környékét. Utakat vágtak a város belsejébe, nem kímélve a régi műemlékeket sem.

A modernizáláshoz hozzájárult Mohamed Ali (1805-1849) városrendezése. Az új utcák és terek építésének szintén sok műemlék esett áldozatul. 1824-1848 között épült a kor legnevezetesebb műemléke a Mohamed Ali nevét viselő mecset.

 

1869-ben megnyílt a Szuezi csatorna. Avatásának ünnepségeire felépült az operaház és a megnyitójára a nagystílű Iszmáil kedive a kor legnépszerűbb zeneszerzőjétől egyiptomi tárgyú operát rendelt az Aidát, ami csak a megnyitó után egy évvel készült el, így mégsem szerepelt a megnyitó ünnepségein. Iszmáil Európa valamennyi uralkodóját meghívta az ünnepségre. A vendégek közül III. Napólon felesége, hónapokig szórakozott Egyiptomban a kedive számlájára, ami jelentősen megcsappantotta az államkincstárat.

 i.sz. 1882-1952 Brit megszállás

A XX. Század elején jöttek létre Kairó híres múzeumai. Az 1858-ban még szerény anyaggal Bulaqban megalapított Egyiptomi Múzeum 1902-ben költözött a jelenlegi épületébe.

1903-ban nyílt az Iszlám Művészeti Múzeum.

1908-ban alapították a Kairói Egyetemet.

1910-ben épült Ó Kairóban a Kopt Múzeum.

A gyorsan fejlődő kertvárosok és az óváros, az európai és arab negyedek ellentéte kifejezte a hatalmas társadalmi különbségeket. Az első világháború után a1919 márciusában heves utcai  megmozdulásokat szervezett a függetlenségi mozgalom Kairóban, amit az angolok csak nehezen tudtak lecsendesíteni.

 i.sz. 1952- Független Egyiptom napjainkig

1952-ben hatalmas tömegmozdulás tört ki, felgyújtották, a British szállót, a Shepard’s hotelt, és a híres Groppi cég cukrászdáit, több külföldi intézményt leromboltak. Így a hazafias tiszti csoport megdöntötte Faruk király uralmát. A „Szabad Tisztek Forradalma” köztársasági államformát hoz létre, de a Szuezi csatorna érdekeltségi területe miatt folytonos angol – francia - izraeli támadások érték. 1967-ben Izrael villámháborúval elfoglalta a Sínai félszigetet, de 1970 után Anvar Szadat komoly politikai csatározásokat folytat, végül Camp David nevezetessé válik az 1979-es függetlenséget garantáló békéről. Elsősorban az olajkincs, de a sok-sok kikötő bevétele, a turizmus bővülése, a Szuezi csatorna használati díja mind a gazdasági megerősödés felé hajtotta a függetlenné vált országot.

A forradalom után először az utak kerültek rendezésre, új utat építettek a Nílus partján, új hotelek épültek a Hilton, a Sheraton. A sűrűn lakott városrészekbe utcákat vágtak, sok meglévő utat teret modernizéltak.

 

 

 

 

 
 
 
 

Ismerd meg Tunéziát velünk!

 2009.

 

FOTÓK

Kedvenc fotóink rólunk

 

Földrajzi adatok

katt a zászlóra az adatokért

Katt a képre

 

 

 

Történelem

Világörökségek

Múzeumok

Sidi Bou Said

katt a képre

 

Karthago - Antonius fürdője

katt a képre

Szahara

El Djem

Matmata

Tamezret

Douz

Kebili

Chebika

Tatuin Bolygó

Tozeour

Kairouan

 

 

A szőnyegek története

 

Amit a tevéről tudni kell

 

Sivatagi rózsa

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Látogatottság számláló
Indulás: 2005-02-13
 

IP

 

VENDÉGKÖNYV

 

 

Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Online Gyermekáruház és bababolt Több ezer termékkel olcsón, országos kiszállítással!    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    Supernatural - Odaát - 13. Évad - Extrák - Infók - Érdekességek - Odaát - Supernatural - 13.ÉVad - Supernatural - Odaátv    *****    Készítsük el együtt a születési horoszkópodat, látogass el az oldalamra és nézd meg a részleteket. Szeretettel várlak!!!    *****    Adóbevallás 2018 ! 17SZJA - 1753any adónyilatkozat letöltés szja adóbevalláshoz    *****    Részletes személyiség és sors analízis, ajándék 3 év elõrejelzéssel,ingyenes konzultáció,ahol megbeszéljük a kérdéseid!    *****    BOOKISLAND -> A könyvek szigete, ahol ötletet kaphatsz egy jó könyvhöz <- BOOKISLAND    *****    Rendeld meg asztrológiai elemzésed,nagyon kedvezõ feltételekkel,találkozzunk az oldalamon és válassz a sok lehetõségbõl!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Adóbevallás 2018 sms, határidõ, nyomtatvány és tudnivalók itt